دومین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان در مورخ 94/04/11 تشکیل گردید.

در این جلسه در خصوص شاخص های توزیع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان سال 1394 و همچنین مصوبات کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی بحث و بررسی های لازم صورت پذیرفت و نهایتاً منجر به تصویب 8 مصوبه شد.

 

 معرفی رییس

استاندار

و رییس شورای برنامه ریزی و توسعه استان

 

معرفی دبیر

 

مهندس آرین

محمدهادی آرین

رییس سازمان

و دبیر شورای برنامه ریزی و توسعه استان