سومین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان در مورخ 94/04/16 با دو دستور کار برگزار شد.

 

برگزاری این جلسه منجر به تصویب شاخص های توزیع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان سال 1394، الحاق مطالعات شهرستان طبس به طرح ناحیه استان خراسان جنوبی و احداث ساختمان ستاد مبارزه با مواد مخدر گردید.

 

 معرفی رییس

استاندار

و رییس شورای برنامه ریزی و توسعه استان

 

معرفی دبیر

 

مهندس آرین

محمدهادی آرین

رییس سازمان

و دبیر شورای برنامه ریزی و توسعه استان