چهارمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان در مورخ 94/05/01 تشکیل شد.

در این جلسه در خصوص توزیع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و اعتبارات هزینه استان در سال 1394 تصمیمات و مصوباتی اتخاذ گردید.

 

 معرفی رییس

استاندار

و رییس شورای برنامه ریزی و توسعه استان

 

معرفی دبیر

 

مهندس آرین

محمدهادی آرین

رییس سازمان

و دبیر شورای برنامه ریزی و توسعه استان