پنجمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان در مورخ 94/09/09 تشکیل گردید.

در این جلسه ضمن بررسی طرح تفصیلی ویژه شهرستان بشرویه و بررسی و تبیین دستورالعمل شرایط واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای به بخش غیردولتی، موضوع طرح منطقه نمونه گردشگری دره بند بیرجند نیز مطرح گردید. این جلسه منجر به تصویب 13 مصوبه  شد که 9 مصوبه آن مربوط به مصوبات کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی می باشد.

 

 معرفی رییس

استاندار

و رییس شورای برنامه ریزی و توسعه استان

 

معرفی دبیر

 

مهندس آرین

محمدهادی آرین

رییس سازمان

و دبیر شورای برنامه ریزی و توسعه استان