اولین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان روز سه شنبه مورخ 95/04/08 با حضور نمایندگان محترم استان در مجلس شورای اسلامی برگزار گردید. در ابتدای جلسه جهانشاهی سرپرست معاونت برنامه ریزی و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان شاخص های توزیع اعتبارات تملک دارییهای سرمایه ای استان در سال 1395 را بیان نموده و سپس تعداد 197 شاخص پیشنهادی دستگاههای اجرایی استان به تفکیک شهرستان مورد بررسی و تصویب اعضاء شورا قرار گرفت. شایان ذکر است توزیع اعتبارات هر ساله بر اساس سه شاخص عمده الف- جمعیت ب-مساحت ج- عدم برخورداری (محرومیت) صورت می پذیرد. در ادامه دومین دستور کار جلسه، سند مطالعات آمایش استان توسط دکتر خطیب، مجری طرح مطالعات آمایش استان ارائه و پس از بررسی و رأی گیری مورد تصویب و تأیید اعضاء قرار گرفت. در این جلسه همچنین مصوبات کارگروه زیربنایی و شهرسازی استان مورخ 95/02/27 و 95/03/30 مطرح و مورد تأیید و تصویب اکثریت اعضاء شورا قرار گرفت.معرفی رییس

استاندار

و رییس شورای برنامه ریزی و توسعه استان

 

معرفی دبیر

 

مهندس آرین

محمدهادی آرین

رییس سازمان

و دبیر شورای برنامه ریزی و توسعه استان