آیین‌نامه اجرایی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 2/6/1390 بنا به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد بند (هـ) ماده (178) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب سال 1389ـ «آیین‌نامه اجرایی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان» را به شرح زیر تصویب نمود:


 

معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور
      هيئت وزيران در جلسه مورخ 20/7/1390 بنا به پيشنهاد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و به استناد بند (هـ) ماده (178) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب سال 1389ـ « آيين نامه اجرايي شوراي برنامه ريزي و توسعه استان» را به شرح زير تصويب نمود:

آيين نامه اجرايي شوراي برنامه ريزي و توسعه استان


 

اصلاح آيين نامه اجرايي شوراي برنامه ريزي و توسعه استان

معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور
     هيئت وزيران در جلسه مورخ 17/12/1390 بنا به پيشنهاد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و به استناد اصل يکصدوسي وهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
     آيين نامه اجرايي شوراي برنامه ريزي و توسعه استان، موضوع تصويب نامه شماره 162178/ت47221هـ مورخ 14/8/1390 به شرح زير اصلاح مي شود:


 

اصلاح آیین نامه اجرایی شورای برنامه ریزی و توسعه استان     
 
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
          هیئت وزیران در جلسه مورخ 17/2/1391 بنا به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:


 

برای دانلود فایل روی لینک کلیک کنیداصلاح آیین‌نامه اجرایی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان (تصویبنامه شماره 51551/ت50961هـ مورخ 24/4/1394 هیأت وزیران)

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

هیئت وزیران در جلسه 17/3/1394 به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد بند (هـ) ماده (178) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران -مصوب 1389- تصویب کرد:


معرفی رییس

استاندار

و رییس شورای برنامه ریزی و توسعه استان

 

معرفی دبیر

 

مهندس آرین

محمدهادی آرین

رییس سازمان

و دبیر شورای برنامه ریزی و توسعه استان