فصل چهارم ـ كميته برنامه‌ريزي شهرستان
ماده 30ـ براي افزايش اختيارات شهرستانها در چارچوب وظايف شورا، كميته‌برنامه‌ريزي شهرستان با عضويت رؤساي ادارات شهرستان (متناظر با ادارات كل استاني عضو شورا)، نمايندگان شهرستان و به رياست فرماندار تشكيل مي‌شود. نماينده معاونت برنامه‌ريزي استانداري دبير كميته (بدون حق رأي) مي‌باشد.

ماده 31ـ كميته‌هاي برنامه‌ريزي شهرستانها موظفند با رعايت دستورالعمل ابلاغي شورا و در چهارچوب سند توسعه استان نسبت به تعيين و اولويت‌بندي پروژه‌ها اقدام نمايند.

ماده 32ـ كميته‌هاي برنامه‌‌ريزي شهرستانها موظفند نسبت به تأمين اعتبار براي پروژه‌هاي ناتمام (به استثناي پروژه‌هاي واگذارشده) اقدام نمايند.

تبصره ـ تصويب پروژه‌هاي جديد، مشروط به تأمين اعتبار مناسب پروژه به طوري كه اعتبار سال اول اجراي آن از نسبت كل اعتبار مورد نياز به مدت زمان اجراي پروژه (برحسب سال) كمتر نگردد، مجاز است.

 

 


معرفی رییس

استاندار

و رییس شورای برنامه ریزی و توسعه استان

 

معرفی دبیر

 

مهندس آرین

محمدهادی آرین

رییس سازمان

و دبیر شورای برنامه ریزی و توسعه استان