ماده 12 ـ اعضاي كارگروه تخصصي آمايش سرزمين، آمار، محيط‌زيست و توسعه پايدار به شرح زير تعيين مي‌شوند:
الف ـ رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان (رييس)
ب ـ مديركل دفتر برنامه‌ريزي و بودجه استانداري (دبير)
ج ـ مديركل دفتر آمار و اطلاعات استانداري
د ـ مديركل مديريت بحران استان
هـ ـ مديركل حفاظت محيط‌زيست استان
و ـ نماينده وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح به انتخاب وزير
ز ـ رييس واحد استاني وزارت صنعت، معدن و تجارت
ح ـ رييس واحد استاني وزارت جهاد كشاورزي
ط ـ رييس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان
ي ـ رييس واحد استاني وزارت راه و شهرسازي استان
ك ـ نماينده وزارت نيرو به انتخاب وزير
ل- مديركل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان
م- مديركل امور اقتصادی و دارایی استان
ن- مديركل ارتباطات و فنآوری اطلاعات استان
س- مديركل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری
ع- مديركل ثبت احوال استان
ف- رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مرکز استان
ص- مديركل پست استان
ق- مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان
ر- مديرعامل شرکت توزیع نیروی برق منطقه‌ای استان
ش- مديركل منابع طبیعی استان
ت- مديركل استاندارد استان
ث- نماینده شبکه سازمان‌های مردم نهاد محیط‌زیست

ماده 13ـ وظايف كارگروه تخصصي آمايش سرزمين، آمار، محيط‌زيست و توسعه پايدار بررسي و ارايه پيشنهاد در موارد زير تعيين مي‌شود:
الف ـ سند چشم‌انداز توسعه استان
ب ـ برنامه آمايش و اجراي آن در استان
ج ـ برنامه‌هاي توسعه ميان‌مدت استاني و شهرستاني
د ـ مكان‌يابي پروژه‌هاي بزرگ عمراني با توجه به اسناد توسعه استان و ملاحظات زيست‌محيطي و آمايش سرزمين.
هـ ـ طرحهاي توسعه ناحيه‌اي
و ـ تدابير لازم جهت نقشه‌هاي اصلي (GIS) استان
ز ـ طرح‌هاي توسعه با ملاحظات زيست‌محيطي در استان
ح ـ سياستهاي مصرف بهينه منابع پايه و محيط‌زيست براي اجراي برنامه مديريت سبز در دستگاههاي اجرايي استان
ط ـ تعامل فعال با شوراي هماهنگي توسعه منطقه‌اي
ي ـ انتقال صنايع آلاينده و مزاحم به خارج از محدوده‌هاي جمعيتي با هماهنگي كارگروه تخصصي امور زيربنايي
ک- هماهنگی در اجرای برنامه‌ها و سیاست‌های اجرایی شورای عالی آمار در استان
ل- شاخص‌ها و اولویت‌های موضوع‌های آماری مورد نیاز برنامه‌های توسعه استانی
م- اشاعه و ارتقای فرهنگ آماری متناسب با شرایط استان
ن- هماهنگی در اجرای بهینه سرشماری‌های عمومی و طرح‌های آمارگیری ملی در استان با رعایت استانداردهای مرکز آمار ایران

 

 معرفی رییس

استاندار

و رییس شورای برنامه ریزی و توسعه استان

 

معرفی دبیر

 

مهندس آرین

محمدهادی آرین

رییس سازمان

و دبیر شورای برنامه ریزی و توسعه استان