ماده 26- اعضای کارگروه تخصصی آموزش، پژوهش، فنآوری و نوآوری به شرح زیر تعیین می‌شود:
الف- معاون ذی‌ربط استاندار (رییس)
ب- نماینده وزیر علوم، تحقیقات و فنآوری در استان به انتخاب وزیر (دبیر)
ج- رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان
د- مديركل ارتباطات و فنآوری اطلاعات استان
هـ- نماینده معاونت علمی و فنآوری رییس‌جمهور
و- یکی از رؤسای پارک علم و فنآوری استان به انتخاب معاون پژوهشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
ز- مديركل صنعت، معدن و تجارت استان
ح- رییس خانه صنعت، معدن و تجارت استان
ط- مديركل حفاظت محیط زیست استان
ی- رییس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان
ک- رییس جهاد دانشگاهی استان
ل- مديركل آموزش و پرورش  استان
م- مديركل صدا و سیمای مرکز استان
ن- مديركل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری
س- نماینده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در استان به انتخاب وزیر
ع- یک نفر از رؤسای دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی دولتی استان به انتخاب وزیر علوم، تحقیقات و فنآوری
ف- یک نفر از رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی دولتی استان به انتخاب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
ص- یک نفر از رؤسای واحدهای استانی دانشگاه ازاد اسلامی به انتخاب رییس دانشگاه آزاد اسلامی

ماده 27- وظایف کارگروه تخصصی آموزش، پژوهش، فنآوری و نوآوری، بررسی و ارایه پیشنهاد در موارد زیر تعیین می‌شود:
الف- تدوین و به روز رسانی سند آمایش علم و فنآوری استانی
ب- برنامه‌ریزی در جهت استقرار و اصلاح نظام نوآوری منطقه در استان
ج- تدوین برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان مدت و بلندمدت آموزش، پژوهش، فنآوری و نوآوری استان بر اساس سند آمایش مصوب
د- تعیین اولویت‌های تحقیقاتی و فنآوری استان بر مبنای شناسایی نیازها، توانایی‌ها و مزیت‌های استانی
هـ- نحوه نظارت بر فعالیت‌های علمی، فنآورانه و نوآورانه استان در چارچوب مصوبات شورای علوم، تحقیقات و فناوری
و- تدوین برنامه‌های حمایت از توسعه و ارتقای مراکز رشد، پارک‌های علم و فنآوری و شهرک‌های فنآوری و شرکت‌های دانش بنیان در استان
ز- تدوین ساز و کار همسویی بین اهداف و سیاست‌های استانی در زمینه آموزش، پژوهش، فنآوری و نوآوری با اهداف و سیاست‌های ملی

 

 معرفی رییس

استاندار

و رییس شورای برنامه ریزی و توسعه استان

 

معرفی دبیر

 

مهندس آرین

محمدهادی آرین

رییس سازمان

و دبیر شورای برنامه ریزی و توسعه استان