ماده22ـ اعضاي كارگروه تخصصي بانوان و خانواده به شرح زير تعيين مي‌شوند:
الف ـ معاون سياسي و امنيتي استاندار (رييس)
ب ـ مديركل دفتر امور بانوان و خانواده استانداري (دبير)
ج ـ نماينده تام‌الاختيار سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان
د ـ مديركل دفتر آمار و اطلاعات استانداري
هـ ـ مديركل امور اجتماعي و شوراهاي استانداري
و ـ رييس واحد استاني وزارت آموزش و پرورش استان
ز ـ مديركل صدا و سيماي مركز استان
ح ـ رييس واحد استاني وزارت اطلاعات
ط ـ رييس كل دادگستري استان
ي ـ رييس واحد استاني وزارت ورزش و جوانان
ك ـ فرمانده ناحيه انتظامي استان
ل ـ رييس واحد استاني وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي
م ـ سه نفر از رؤساي دانشگاههاي استان به پيشنهاد كارگروه و تأييد استاندار
ن ـ رييس واحد استاني وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
س ـ رييس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان
ع ـ رييس واحد استاني بنياد شهيد و امور ايثارگران
ف ـ مديركل كميته امداد امام خميني (ره) استان
ص ـ يكي از فرمانداران به انتخاب استاندار
ق ـ رييس سازمان تبليغات اسلامي استان
ر ـ فرمانده منطقه مقاومت بسيج استان
ش ـ رييس سازمان بهزيستي استان
ت ـ مديركل ثبت احوال استان
ث ـ نماينده ساير دستگاههاي اجرايي استان حسب مورد با حق رأي با تشخيص رييس كارگروه
خ ـ مديركل زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي استان (بدون حق رأي)
ذ ـ يكي از اعضاي شوراي اسلامي استان به انتخاب شوراي يادشده (بدون حق رأي)
ض ـ دو نفر از صاحب‌نظران و يا اعضاء هيئت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزشي مرتبط با امور اجتماعي به پيشنهاد كارگروه و تأييد استاندار (بدون حق رأي)
ظ- مديركل استاندارد استان

ماده 23ـ وظايف كارگروه تخصصي بانوان و خانواده، بررسي و ارايه پيشنهاد در موارد زير تعيين مي‌شود:
الف ـ بررسي و تلفيق برنامه‌هاي بلندمدت و ميان‌مدت و كوتاه مدت مرتبط با امور بانوان و خـانواده در چارچـوب برنامه‌هاي توسعه كشور و طرحهاي آمايش، توسعه و عمران استان.
ب ـ تدوين اولويتهاي پژوهشي مرتبط با امور بانوان و خانواده و ارايه پيشنهاد به دبيرخانه شورا.
ج ـ ارزيابي و نظارت و عملكرد دستگاههاي اجرايي مرتبط با امور بانوان و خانواده در استان.
د ـ شناسايي مسايل، مشكلات و نيازهاي بانوان و خانواده استان در كليه ابعاد اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، آموزشي و بهداشتي.
هـ ـ هماهنگي جهت فراهم نمودن زمينه‌هاي لازم در رفع مشكلات بانوان و خانواده و كاهش نابرابري‌هاي جنسيتي در استان.
و ـ برنامه‌ريزي براي تقويت مشاركت همه جانبه بانوان و خانوده در استان.
ز ـ ايجاد هماهنگي در سياستها و خط‌مشي‌هاي اجرايي جهت پيشبرد اهداف مرتبط با امور بانوان و خانواده در استان.

 

 معرفی رییس

استاندار

و رییس شورای برنامه ریزی و توسعه استان

 

معرفی دبیر

 

مهندس آرین

محمدهادی آرین

رییس سازمان

و دبیر شورای برنامه ریزی و توسعه استان