ماده 14ـ اعضاي كارگروه تخصصي تحول اداري و دولت الكترونيك به شرح زير تعيين مي‌شوند:
الف- استاندار (رییس)
ب- رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان (دبیر)
ج- معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان
د- مديركل ارتبااطات و فناوری اطلاعات استان
هـ- مديركل فنآوری اطلاعات استانداری
و- مديركل جهاد کشاورزی استان
ز- مديركل صنعت، معدن و تجارت استان
ح- مديركل آموزش و پرورش استان
ط- مديركل راه و شهرسازی استان
ی- مديركل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان
ک- نماینده وزارت نیرو با معرفی وزیر نیرو
ل- رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مرکز استان
م- مديركل صدا و سیمای مرکز استان
ن- شهردار مرکز استان
س- رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان
ع- مديركل حفاظت محیط زیست استان
ف- مديركل استاندارد استان
ص- مديركل دفتر آمار و اطلاعات استانداری
ق- یک نفر از رؤسای دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی دولتی استان به انتخاب وزیر علوم، تحقیقات و فنآوری

ماده 15ـ وظايف كارگروه تخصصي تحول اداري و دولت الكترونيك بررسي و ارايه پيشنهاد در موارد زير تعيين مي‌شود:
الف ـ راهكارهاي تحول نظام اداري در استان
ب ـ فعاليتهاي قابل واگذاري دستگاههاي اجرايي به بخش غيردولتي
ج ـ استانداردسازي بانكهاي اطلاعاتي موجود و تشكيل بانكهاي اطلاعاتي جامع مورد نياز دستگاههاي اجرايي سازمان
د ـ آموزشهاي شغلي و تخصصي كوتاه‌مدت كاركنان
هـ ـ ارتقاي بهره‌وري در حوزه خدمات عمومي و نظارت بر حسن اجراي آن
و ـ ساختار، تركيب و توزيع بهينه نيروي انساني دستگاه‌ها.
ز- راهکارهای توسعه زیرساخت‌های خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی
ح- راه‌کارهای به اشتراک‌گذاری اطلاعات بین‌دستگاهی در استان
ط- راهکارهای توسعه سامانه‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری خدمات الکترونیک درون و برون دستگاهی
ی- ساز و کارهای یکسان‌سازی، استانداردسازی و بهینه کردن تارنماهای (وبسایت‌ها) دستگاه‌های استانی
ک- شناسایی، اولویت‌بندی، هماهنگی و تسهیل جهت توسعه خدمات الکترونیکی قابل ارایه بر بستر شبکه ملی اطلاعات در استان

 

 معرفی رییس

استاندار

و رییس شورای برنامه ریزی و توسعه استان

 

معرفی دبیر

 

مهندس آرین

محمدهادی آرین

رییس سازمان

و دبیر شورای برنامه ریزی و توسعه استان