ماده 24- اعضای کارگروه تخصصی توسعه روستایی و عشایری به شرح زیر تعیین می‌شود:
الف- معاون برنامه‌ریزی استانداری (رییس)
ب- مديركل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری (دبیر)
ج- مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری
د- مديركل راه و شهرسازی استان
هـ- مديركل جهاد کشاورزی استان
و- مديركل صنعت، معدن و تجارت استان
ز- مديركل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان
ح- مديركل ارتباطات و فنآوری اطلاعات استان
ط- مديركل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان
ی- مديركل آموزش و پرورش استان
ک- مديركل امور اقتصادی و دارایی استان
ل- مديرکل حفاظت محیط زیست استان
م- مديركل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان
ن- مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان
س- رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مرکز استان
ع- مديركل امور عشایر  استان
ف- مديرعامل صندوق بیمه روستاییان و عشایر استان
ص- یکی از بخشداران استان به پیشنهاد رییس کارگروه و تأیید کارگروه
ق- نماینده دهیاران استان به انتخاب دهیاران
ر- یک نفر از روسای شورای اسلامی روستا با معرفی رییس شورای اسلامی استان

ماده 25- وظایف کارگروه تخصصی توسعه روستایی و عشایری، بررسی و ارایه پیشنهاد در موارد زیر تعیین می‌شود:
الف- تهیه سند توسعه روستایی استان
ب- هماهنگی در تدوین برنامه‌های توسعه و عمران روستا‌ها و توانمندسازی مناطق عشایری
ج- استخراج شاخص‌های توسعه روستایی در چارچوب شاخص‌های توسعه روستایی ملی و بررسی تغییرات شاخص‌های مربوط
د- ساز و کار هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی استان به منظور هم‌افزایی جهت کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری
هـ- ارتقای شاخص‌های فرهنگی، زیست‌محیطی، اجتماعی و اقتصادی در حوزه روستایی متناسب با بسته توسعه روستایی و شرایط منطقه‌ای
و- شناسایی و بهره‌گیری از قابلیت‌ها و مزیت‌های نسبی روستاها و مناطق عشایری استان در زمینه‌های مختلف
ز- بهبود حمل و نقل عمومی بار و مسافر در روستاها و ارتقای وضعیت ایمنی راه‌های روستایی و عشایری
ح- بسته‌های تشویقی و توسعه سرمایه‌گذاری در روستاها با رعایت سیاست‌های مرتبط
ط- تشویق و توسعه بیمه‌های اجتماعی در روستاها و مناطق عشایری
ی- تقویت و توسعه واحدها و نهادهای مردم نهاد مؤثر در امور توسعه روستایی
ک- رفع تنگناها و مشکلات موجود در زمینه افزایش درآمد و بهبود شرایط زندگی در روستاها و مناطق عشایری
ل- ساماندهی و اسکان عشایر
م- تعیین اولویت در جهت تخصیص اعتبارات توسعه روستایی از محل اعتبارات استانی
ن- تقویت و بهره‌گیری از ظرفیت دهیاری‌ها و شوراهای اسلامی روستایی در پیشبرد امور توسعه روستا
س- بررسی چالش‌ها و مسایل و مشکلات توسعه روستایی مرتبط با وظایف سایر کارگروه‌های تخصصی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و ارایه به کارگروه ذی‌ربط
ع- جلب مشارکت‌های مردمی در راستای توسعه اقتصادی روستاها و مناطق عشایری
ف- تهیه برنامه‌ها و ساز و کارهای لازم برای توانمندسازی دهیاران

 

 معرفی رییس

استاندار

و رییس شورای برنامه ریزی و توسعه استان

 

معرفی دبیر

 

مهندس آرین

محمدهادی آرین

رییس سازمان

و دبیر شورای برنامه ریزی و توسعه استان